Informační a komunikační technologie ve výuce - Erasmus+

ERASMUS+

STÍNOVÁNÍ PRACÍ UČITELŮ NA ŠKOLÁCH V ZAHRANIČÍ

Základní škola Mníšek pod Brdy byla opětovně úspěšná v žádosti o grant Erasmus+ ve školním vzdělávání (Klíčová akce 1 – Projekty mobilit osob).
Projekt s názvem Informační a komunikační technologie ve výuce budeme realizovat v období od 1. srpna 2022 do 31. ledna 2024.
Hlavní aktivitou projektu je stínování (job-shadowing) práce učitelů na partnerských základních školách ve Španělsku, Holandsku, Německu, Slovensku a na Maltě se zaměřením na používání moderních technologií ve výuce. Dále, pro učitele informatiky, se jedná o seznámení se s výukou informatiky a programování.


Cílem projektu je umožnit učitelům osvojit si praktické dovednosti v používání ICT ve výuce, a to se zaměřením na samostudium žáků, procvičení učiva a hodnocení/sebehodnocení žáka; seznámení se s novými přístupy používání digitálních technologií ve výuce; osvojení si základů programování a používání robotiky napříč předměty; získání přehledu o organizaci škol a systému vzdělávání na jiných školách a porovnání způsobu práce se žáky v hodinách.
Zvýšení kvalifikace učitelů v oblasti ICT také povede i k větší motivaci žáků k učení.


Součásti projektu bude i prezentace získaných dovedností a znalostí kolegům na škole a podílení se na úpravě školního učebního plánu a školního vzdělávacího programu. Po ukončení mobility budou učitelé uplatňovat nově získané dovednosti v oblasti ICT a digitálních technologií ve vlastní výuce.


Pro učitele od projektu očekáváme získání motivace k dalšímu vzdělávání, zvýšení kvalifikace v digitální oblasti a zkvalitnění výuky použitím ICT ve výuce. Kromě toho, učitelé se seznámí se způsobem organizace výuky na zahraničních školách, a po ukončení mobilit budu na škole používat získané znalosti ve vlastní výuce a také sdílet vlastní zkušenosti a poznatky s kolegy. Na druhé straně, žáci budou mít možnost pracovat s ICT ve výuce, ale i
samostatně doma při plnění zadáních úkolů. Tento způsob výuky bude pro žáky větší motivaci osvojovat si učivo, budou se umět orientovat v množství informaci, naučí se hodnotit svou práci, které jim pomůže při dalším studiu. Navíc škola bude mít možnost nabídnout atraktivnější a modernější výuky integrováním osvědčených postupů do výuky a povede k úpravě učebního plánu a ŠVP. Aktivita stínování povede k naplnění plánu školy mít kvalitní
učitelé v oblasti digitálních kompetencí, kteří přinesou nové impulzy do výuky, ale kteří

budou především inspiraci pro žáky.
Mgr. Ivana Širková Šifelová
koordinátorka programu

Projekt „Informační a komunikační technologie ve výuce“ je spolufinancován z programu Erasmus + Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně Základní škola Mníšek pod Brdy a Evropská komise nenese odpovědnost za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

 

STÍNOVÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ŠPANĚLSKU

 

V říjnovém týdnu (10.-14.10.2022) se čtyři učitelky z naší školy (Michaela Pažoutová, Kamila Látalová, Hana Erinn Janáková, Ivana Širková Šifelová) účastnily zahraniční mobility v rámci projektu Erasmus+ financovaného z fondu Evropské unie. Cílem této mobility byla návštěva základní školy Colegio de Nuestra Señora de Montesión ve městě Palma de Mallorca na Baleárských ostrovech, kde se paní učitelky zúčastnily výuky anglického jazyka, španělského jazyka, matematiky, občanské nauky a přírodopisu, aby pozorovaly a porovnaly průběh vyučování a organizaci školního života v dané škole. 

Kromě toho, cílem stínování práce zahraničních učitelů bylo také získat poznatky o tom, jak se pracuje s digitálními technologiemi v rámci výuky.

 

Uvedená základní škola prošla rozsáhlou reformou způsobu vzdělávání, která přiměla ke změně přístupu ke vzdělávání rodiče, učitele i žáky. Ve škole je projektová výuka propojená s klasickou výukou. Hodnocení je formativní a slovní. Žáci na této škole dostávají jednoslovná slovní hodnocení jednotlivých dovedností po celou dobu školní docházky a během 1., 2. a 3. třídy hodnotí učitel práce, aniž by žák nebo rodič věděl, že bude test. Oznamování testů mají až od čtvrté třídy.

 

Žáci ve výuce používají sešity, ale učebnice a pracovní listy jsou pouze elektronické. Navíc pracují s Google Classroom, kde mají nahrané veškeré materiály. Z toho důvodu žáci na 2. stupni mají vlastní Chromebooky, na kterých pracují v hodině a berou si je také domů.

 

„Nejvíce mě oslovila projektová výuka napříč předměty, dále velký a celoplošný zájem žáků o vzdělávání a z toho plynoucí i jejich ukázněnost, až taková, že jsou schopni v některých hodinách vzdělávat až 50 žáků naráz. Také pro stejný počet žáků – cca 1000 mají oproti nám rozlehlé prostory školy. Ještě způsob hodnocení a samozřejmě uniformy.“

Mgr. M. Pažoutová

 

„Líbilo se mi uspořádání tříd v budovách, při kterých oddělovali vždy třídy dvou ročníků. Překvapila mě prostornost a jednoduchá výzdoba tříd. Dále využívání ICT vybavení (jen projektor a interaktivní pero), absence učebnic, využívání chromebooků na 2. stupni a projektová výuka. Nejvíce mě oslovila celkově promyšlená organizace výuky, přátelská atmosféra mezi pedagogy i mezi žáky navzájem, aktivní přístup žáků k výuce.“

Mgr. K. Látalová

 

„Na této španělské škole mě oslovila celková úcta žáků ke škole, nikde jsme neviděli ani jeden mobilní telefon a vysoký společenský standard vytvářela školní uniforma. Faktem je, že soustředěnost žáků podporovala minimální výzdoba, celkově dostatek prostor, velkorysá šířka školních chodeb a všude odhlučňovací stropy podporující snížení zvukové hladiny jak ve výuce, tak o přestávkách. Pocit transparentnosti vyvolávaly prosklené učebny po celé délce tříd směrem do školních chodeb.“

Mgr. E. Janáková

 

„Nejvíce mě oslovila projektová výuka, spolupráce tříd z jednoho ročníku, výběr povinných a volitelných předmětů a vysoká úroveň znalosti cizích jazyků. Navíc, žáci umí pracovat s technologiemi, umí vyhledat informace na internetu, kriticky je zhodnotit a využít k formulování vlastního názoru.“

Mgr. I. Širková

 

Mgr. Ivana Širková Šifelová

koordinátorka programu

Prezentace ke stažení zde

 

Projekt „Informační a komunikační technologie ve výuce“ je spolufinancován z programu Erasmus + Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně Základní škola Mníšek pod Brdy. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

 

STÍNOVÁNÍ V HOLANDSKU

  

V týdnu od 17.10.- 21.10.2022 proběhla další zahraniční mobilita učitelů naší školy. Jednalo se o návštěvu základních škol v Holandsku. Tentokrát se stínování účastnili učitelé, kteří učí v programu Začít spolu, resp. využívají metody alternativních škol ve výuce, konkrétně Martina Fialová, Andrea Kučerová Chanová, Lucie Pařízková a Josef Porsch.

 

Průběh zahraniční stáže nám popsala paní učitelka Kučerová Chanová.

 

První den jsme se seznámili s holandským vzdělávacím systémem, který nám představil Mark Posterna. Následně jsme navštívili základní školu Petrus Canisus, ve které se žáci dopoledne vzdělávají v běžných předmětech a odpoledne probíhá projektové vyučování. Líbilo se mi, že žáci si vyberou projekt a pak ho realizují od úplného základu až po konečný výsledek. Rodiče mají aplikaci s grafem ke zjištění, jak dítě prospívá.

 

Druhý den jsme navštívili University of Applied Sciences. Pět studentů nás informovalo o vzdělávání učitelů v Holandsku, provedli nás školou a následně nám odpověděli na vše, co nás zajímalo. Moc se mi líbilo, že studenti pedagogiky chodí na praxi již od prvního ročníku, a to dva dny v týdnu.

 

Třetí den jsme navštívili Montessorischool Nijmegen-Oost. Nejdříve nám paní ředitelka představila školu a pak nás děti provedly školou, zúčastnili jsme se výuky a na závěr nám vedení

školy odpovědělo na naše doplňující otázky. Zajímavé byly různé edukační pomůcky, jednoduchá výzdoba tříd a učitelé v roli průvodců.

 

Čtvrtý den jsme navštívili dvě školy v jedné budově. Školu Basisschool Stella Nova, což je základní škola a Ssbo de Piramide, což je speciální škola. Ještě se v této budově nacházela škola, která vzdělává podle Jenského plánu. Budova školy se nachází v městečku Gennep. Zakládají si na rovnosti, sdílené odpovědnosti, otevřené komunikaci a spolupráci. Byla tady velmi příjemná atmosféra.

 

Poslední den proběhla závěrečná reflexe, vyhodnocení přínosu stáže pro vlastní praxi a vyplnění potřebných dokumentů. Reflexe probíhala formou 3Z.

 

Všechny školy využívají běžně ICT techniku. Žáci ji mají k dispozici na stole, ať notebook nebo počítač. Učitelé mají k dispozici v každé třídě velký dotykový monitor a využívají ho během vyučování.

 

Celkově mi tato stáž přinesla mnoho nových nápadů a námětů. Velice prospěšná byla zpětná vazba od ostatních účastníků stáže:

 

„Pro mě osobně účast na stáži byla mimořádná a do značné míry formující zkušenost. Navštívili jsme více škol všech zaměření a stupňů a všude jsme byli vlídně přijati. Taktéž laskavá a profesionální organizace cesty programu Začít spolu byla přínosem. Ze stáže si odnáším inspiraci k přemýšlení, jak zavést do našich podmínek: učení v projektech, orientaci na žáka, zadávání prací v hodině, práci s vizemi školy, elegantní užívání digitální techniky. Jelikož letos pracujeme na přestavbě školního vzdělávacího plánu, rád své návrhy přinesu tam.“

pan učitel Porsch

 

„Na stínování v Holandsku, bylo zajímavé, že jsme navštívili široké spektrum základních škol: školu rodinného typu v centru města, muslimskou školu, Montessori školu a speciální školu. Bylo velmi zajímavé porovnat jednotlivá prostředí a přístupy. Velmi mne zaujalo, jak v holandských školách mají pojaté projektové vyučování (JEELO), které vychází z místně ukotveného učení. Žáci se díky tomu dokonale seznámí s regionem, ve kterém se škola nachází. Velmi zajímavá byla možnost setkat se se studenty pedagogické fakulty na Univerzitě aplikovaných věd v Niemegenu a porovnat zcela odlišné přístupy ve vzdělávání pedagogů.“

paní učitelka Fialová.

  

Mgr. Ivana Širková Šifelová

koordinátorka programu

 

Prezentace ke stažení zde

 

Projekt „Informační a komunikační technologie ve výuce“ je spolufinancován z programu Erasmus + Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně Základní škola Mníšek pod Brdy. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

 

Sdílet