MODERNÍ ŠKOLA V MNÍŠKU POD BRDY - Základní škola Mníšek pod Brdy

MODERNÍ ŠKOLA V MNÍŠKU POD BRDY

Rok 2016/2017

Ráda bych uvedla alespoň některé věci související se současným stavem školy a předpokladem jejího dalšího směřování.

Škola nic nemění na své původní čtyři roky staré koncepci a pokračuje dál ve svém rozvoji. Stále platí, že se snažíme dávat důraz na jazykovou výchovu i tělovýchovnou složku vzdělávání, neopomíjíme ani výchovu environmentální a etiku.

To, co však v současnosti opravdu mění tvář školy, je neustále narůstající počet žáků.

K předpokládanému počtu žáků v letošním školním roce 2016/2017 přikládám tabulku pro porovnání s roky předešlými. Pokud v letošním roce nastoupí všichni přihlášení žáci, bude naše škola opět na hranici své kapacity. Na konci srpna 2016 se  podařilo navýšit kapacitu na 750 žáků, která ale již v dalším školním roce 2017/2018 nebude dostatečná. Rada města je samozřejmě o tomto vývoji informována. Kapacitu 750 žáků v současné budově jsme dosáhli pouze tím, že se učitelé museli vzdát své sborovny. 

poct-zaku-2016-2017

KÚ poskytl Městu dotaci na výstavbu kontejnerových tříd a Město (i za finanční podpory okolních obcí) zadalo výrobu a stavbu. Třídy by měly být k dispozici od října 2016. Tyto prostory jsou určeny pro dvě první třídy. 

Rovněž zájem o ŠD nás donutil navýšit její kapacitu na 300 žáků. Bohužel v letošním školním roce budou všechna oddělení ŠD v prostorách školních tříd. Budeme již mít celkem 10 oddělení.  Samozřejmě počítáme s tím, že je to stav pouze dočasný a snažíme se paní učitelkám vybudovat  zázemí pro jejich práci v době, kdy v jejich třídách bude ŠD. Ale škola není nafukovací a další třídy ani další prostory pro nové vyučující se do školy již nevejdou.

Tento až překotný rozvoj školy samozřejmě vyžaduje i dostatečné finanční zdroje. Kromě standardních finančních prostředků z rozpočtu města a kraje by nešlo školu dostatečně posouvat kupředu bez dodatečně získaných finančních prostředků.

Při svém nástupu jsem slibovala vedení Města, že se maximálně pokusím využít mých zkušeností se získáváním různých grantů a podpory nejrůznějších projektů. Nebudu uvádět podrobný výčet úspěšných aktivit, ale zájemci si mohou vše najít na www školy v sekci Projekty, granty a získané sponzorské dary v naší škole.

Podstatné je to, že se za poslední čtyři roky touto cestou podařilo škole získat nad běžný rozpočtový rámec cca 3,5 milionu korun, které jsme mohli investovat do školy ve prospěch vašich dětí.

Tyto investice do školy a vzdělávání mají jediný a stále stejný účel:

1) Poskytnout vašim dětem to nejlepší v oblasti úrovně vzdělávání

2) Dát vašim dětem možnost nechat se vést těmi nejlepšími plně kvalifikovanými pedagogy, které jsme schopni při jejich obecně známém nedostatku ve Středočeském kraji zajistit

3) Umožnit vašim dětem vzdělávání s využitím té nejmodernější techniky a technologie

4) Neustále zlepšovat podmínky ( příprava pedagogů ) pro kvalitní jazykovou přípravu

5) Akcentovat důležitost fyzické přípravy žáků včetně poskytnutí podmínek pro její rozvoj

6) Vést děti systematicky i v dalších disciplínách, jako je environmentální výchova nebo etika

  

pazoutova-nahled Nechci vás unavovat dlouhým monologem. Jen vás, rodiče, chci ujistit, že škola ví, co dělá, ví, co chce, a chce za tím jít i nadále.

A já věřím, že s vaší pomocí, radami a konstruktivními připomínkami se nám to bude dařit i nadále.

Proto vám za vaši spoluúčast na rozvoji školy předem děkuji.


S pozdravem

Michaela Pažoutová
Rok 2015/2016

Máme za sebou společné tři školní roky a stejně tak jako roky předešlé se naše škola v tom letošním školním roce bude posouvat kupředu. Nejedná se pouze o změny patrné na první pohled (vzhled školy, nárůst počtu žáků…), ale změny, které obohatí vzdělávání na místní škole.

K předpokládanému počtu žáků v letošním školním roce 2015/2016 přikládám tabulku pro porovnání s roky předešlými. Pokud v letošním roce nastoupí všichni přihlášení žáci, bude naše škola opět na hranici své kapacity. V loňském roce se podařilo díky přestavbě navýšit kapacitu na 690 žáků, která ale již v dalším školním roce 2016/2017 nebude dostatečná. O tomto jsme zpravili i Radu města.

pocet-zaku  

Rovněž zájem o ŠD nás donutil navýšit kapacitu na 240 žáků. Bohužel v letošním školním roce již budou všechna oddělení ŠD v prostorách školy, 1., 2. ale i 3. třídách. Samozřejmě počítáme s tím, že je to stav pouze dočasný a snažíme se paní učitelkám vybudovat dostatečné zázemí pro jejich práci v době, kdy v jejich třídách budou oddělení ŠD.

Když jsem dávala rozhovor při mém nástupu, zmiňovala jsem se o tom, že bych ráda do mníšecké školy přinesla zkušenosti se získáváním grantů, dotací a podpory různým projektů. Domnívám se, že fakta mluví za vše. K dnešnímu datu mníšecká ZŠ získala během posledních tří let značné množství různých grantů a podpory nejrůznějších projektů. Rozhodně zde nehodlám prezentovat seznam všech těchto aktivit, zde v článku není místo ani na pouhý výčet, a kdo bude mít zájem, seznam s charakteristikou projektů a grantů najde ve zvláštní sekci na webových stránkách školy: Projekty, granty a získané sponzorské dary v naší škole.

Jen pro hrubou představu o finančním přínosu ve prospěch školy celková doposud získaná částka k dnešnímu dni činí cca 2 500 000,– Kč a na další přidělení formálně podpořených grantů čekáme.

V letošním roce se kromě finanční podpory na jazykové vzdělávání pedagogů v zahraničí podařilo získat z grantů i rodilé mluvčí pro výuku pedagogů i žáků přímo na škole. Další finanční podporou bylo získání prostředků na podporu vzdělávání žáků se SVP, podpora pro cizince, podpora pedagogů od Business Leaders Forum (sdružení mezinárodních a českých firem), jsme podpořená škola i v projektu: ,,Mentoring začínajících učitelů“ pro školní rok 2014/2015,

 

A co vlastně tyto úspěšné aktivity škole přináší obecně i konkrétně?

Tyto finanční prostředky neposilují pouze podpořenou skupinu pedagogů, žáků, ale jsou přínosem pro celou školu. Klademe velký důraz na vzdělávání žáků, jejich rozvoj v oblasti etické výchovy a etiky vůbec. Snažíme se o budování vzájemné tolerance, respektu k druhým a především o budování kvalitních třídních kolektivů, dobrých vztahů žáků s pedagogy. Snažíme se vrátit pedagogům váhu jejich profese ve společnosti. Toto vše je možné budovat pouze za předpokladu vzájemného respektu, podpory, komunikace a za pomoci rodičů.

Samozřejmě jsme škola základní, tudíž pro žáky ucházející se o přijetí na víceletá gymnázia nestačí pouhé vzdělání, které jim je schopna základní škola poskytnout, ale musíme vynaložit více úsilí, aby v dnešní době byli úspěšní při přijímání na tyto školy. Ovšem to není nic nového.

Škola se snaží naplňovat vize, které si nové vedení před třemi lety předsevzalo a v dalších letech je pedagogický sbor podpořil ve společné koncepci školy. Cílů bylo samozřejmě více, ale v první řadě jsme chtěli posílit jazykovou výchovu, chtěli jsme do školy přinést know-how i nové finanční zdroje v návaznosti na nové projekty, chtěli jsme posílit i oblast fyzické připravenosti žáků. Také jsme chtěli vyjít vstříc rodičům a citelně posílit kapacitu školní družiny.

 

A jak jsme na tom dnes?

Pokud jde o posílení jazykové výchovy žáků a s tím související zvyšování tlaku na navazující jazykovou přípravu pedagogů, zde se vše daří naplňovat prakticky dle původních představ, a to i přes trvalé potíže se získáváním kvalifikovaných pedagogů.

Co se týká získávání nových grantů a finanční podpory nejrůznějších projektů, které do školy přinášejí nové pohledy, další peníze i účelovou materiální podporu, zde myslím není nutné mnoho dodávat a samotná fakta jsou jasná. Zde bych chtěla velmi poděkovat a vyzdvihnout kvalitní práci některých učitelů, kteří se s velkou snahou ujali svého podílu na přípravě projektů a grantů, a kde jejich pomoc je nezbytně nutná a přinesla své ovoce. Pomohli tak škole právě tam, kde to nejvíce potřebovala.

I další učitele bych však chtěla pochválit za aktivitu, a to ve více oblastech. Je zde vidět velká snaha posunout se dále zejména v jazykových znalostech. Naše škola tak nemá pouze pasivní absolventy fakult, kde získali patřičný diplom a oprávnění jazyk vyučovat, ale především máme takové pedagogy, kteří za prohloubením jazyka rádi vycestují do dané země, navštěvují hodiny s rodilými mluvčími i další kurzy většinou pořádané instituty, ambasádami, jazykovými školami s právem státní jazykové zkoušky. Dalším velkým přínosem je zvyšující se připravenost prvostupňových i druhostupňových učitelů k výuce matematiky podle metody profesora Hejného. Pedagogové absolvují letní školy této matematiky, dále jednodenní semináře na pražských školách a v neposlední řadě i kurzy pořádané přímo fakultou pod vedením pana profesora.

Všichni nově příchozí pak absolvují kurzy kritického myšlení, třídní učitelé ZaS pak kurzy základních principů a metod ZaS. Celkově se dá říci, že počet školení a dalšího vzdělávání roste.

Jsem ráda i za podporu, jaké se mi dostává u pedagogického sboru ohledně prosazování a aplikace etické výchovy. Jsem přesvědčena, že odborné vzdělávání doplněné o etickou výchovu pak teprve dohromady dává smysl pojmu „ výchova a vzdělávání“. Vysvětlování takových pojmů, jakými jsou morálka, etika, mezilidské vztahy, sociální inteligence atd. je myslím pro dnešní školní generaci více než nezbytné. Rovněž k utváření dobrých vztahů mezi žáky, mezi žáky a třídními učiteli přispívají třídnické hodiny. Tyto hodiny podporují schopnost komunikovat , umět vyjádřit svůj názor, naslouchat názoru jiných, což je v dnešní době, kdy je žáky upřednostňována jiná forma komunikace než přímá řeč velice důležité. V těchto hodinách pomáhá i školní psycholožka a samozřejmě je třeba ocenit třídní učitele, kteří práci v třídnických hodinách vykonávají nad rámec přímé pedagogické činnosti.

 

Školní družinu se nám rovněž podařilo kapacitně navýšit na téměř trojnásobek původního stavu a pomoci tak zaměstnaným rodičům našich žáků s umístěním do ŠD.

Ale není vždy vše ideální a tak samozřejmě i naše škola dětem i rodičům něco dluží. Tímto dluhem je v současné době malá reálná podpora rozvoje tělesné připravenosti.

Nárůst počtu žáků – protože se jedná o dlouhodobější trend – nás sice nepřekvapil, bohužel ale tak zásadní a nákladnou věc, jakou je vybudování nových prostor pro tělovýchovu, není možné vyřešit obratem. Stavba nové tělocvičny už je řadu měsíců jedním z hlavních témat diskuzí na městě, jsou zvažována různá řešení a varianty. Věřím, že v brzké době padnou konečná rozhodnutí a začne se stavět.

 

Zde bych chtěla rodiče všech žáků požádat o trpělivost a shovívavost, protože právě v nadcházejícím školním roce nás budou nejvíce trápit a zatěžovat dopady kapacitních omezení.

Jednak jde o určité organizační potíže vzniklé tím, že s nadcházejícím školním rokem přišla naše ZŠ o prostory družiny na Malém náměstí, které budou využity ve prospěch MŠ, a kapacitu družiny 240 žáků musí být schopna realizovat v budově školy. Druhou komplikaci – jak už bylo zmíněno výše – přináší nedostatečná kapacita prostor pro tělesnou výchovu. Zatím musíme vystačit se stávající tělocvičnou, což v praxi bude znamenat zvýšenou náročnost organizace hodin TV. Budeme muset přistoupit ke kumulaci hodin různých tříd souběžně, k překrývání hodin atd.

pazoutova-nahled

 

Určitě tato situace přinese komplikace. Věřím ale, že vy rodiče nám pomůžete se přes tyto dočasné potíže přenést a že s námi na zmírnění dopadů tohoto přechodného období budete spolupracovat. Děkuji vám všem za pochopení.

 

Michaela Pažoutová

 

 


Rok 2014/2015

Vstupujeme do nového školního roku 2014/2015. V souvislosti s tím bych chtěla veřejnost seznámit s tím, co škola dělá, kam směřuje a jaké má cíle.

Během posledních dvou let došlo na mníšecké základní škole k celé řadě změn. Tyto změny korespondují se základními stavebními kameny koncepce školy, se kterou přišlo nové vedení.

Tyto změny by se daly shrnout pod motto „ Budování moderní školy „ . Ráda bych vysvětlila, co si pod tím zejména rodiče mají představit a co jim to přinese.

Termín „moderní škola“ tak trochu svádí ke zjednodušení na  představu moderní budovy vybavené posledními technickými vymoženostmi.

Na samotné budově školy, jejím vzhledu a vybavení, samozřejmě již dva roky intenzivně pracujeme. Kromě stavebních úprav se snažíme zlepšit materiálně technickou podporu výuky. Konkrétně – během dvou let se podařilo navýšit počet interaktivních tabulí ze čtyř na nynějších jedenáct, vybavili jsme novou počítačovou učebnu a všichni pedagogové dostali nové notebooky.

 

Ve školním roce 2011/2012 měla škola 421 žáků. Zájem o školu se však neustále zvyšuje, v letošním roce jsme se dostali na celkem 600 žáků. Protože jsme již museli některé další žáky začít odmítat, škola musela kapacitu navýšit, a tak nakonec budeme mít od letošního školního roku o šest tříd více.

Ve školní družině je situace obdobná. Z původní kapacity 85 žáků ( stav do srpna 2012 ) se podařilo kapacitu ŠD navýšit na nynějších 220 žáků ( ze tří oddělení nárůst na sedm ) , takže již snad nebude nutné odmítat pracující rodiče žáků.

 

Stavební a kapacitní aspekty jsou však jen částí změn, kterými škola prochází a nadále procházet bude. Samozřejmě ještě mnoho nás toho čeká. V souladu s koncepcí školy i narůstajícími potřebami budeme muset například postavit novou tělocvičnu, stejně jako vybudovat nové prostory pro ŠD určené pro setkávání dětí, rodičů a učitelů.

My si však pod pojmem „moderní škola“ představujeme mnohem víc než jen permanentní zlepšování prostředí ve škole a jejího vybavení. Za ještě důležitější považujeme to, co má na budoucí uplatnění vašich dětí ještě větší vliv, a to je kvalita vzdělávání. A my věnujeme hodně úsilí naplňování vize co děti učit , a jak je to učit. Jen v několika bodech.

 

  • Kladení důrazu na posílení jazykové složky výuky se promítlo do zavedení výuky anglického jazyka již od první třídy, posílení hodin konverzace AJ a zavedení druhého povinného cizího jazyka na 2.stupni. Rozšířili jsme nabídku výběru jazyků na jazyk španělský, německý a francouzský.

  • Škola začala maximálním způsobem podporovat rozvoj fyzické složky osobnosti žáků. Důvod je prostý – je prokázáno, že kvalita fyzické připravenosti má na psychické a intelektuální schopnosti žáků přímý vliv. Proto jsme žákům 6. a 7. tříd navýšili počet hodin TV, dále jsme žákům umožnili o přestávkách pohyb mimo budovu na školním hřišti. Škola se snaží zapojit i do různých projektů podporujících zdravou výživu a životní styl ( např. jsme byli vybráni do projektu „Zdravá abeceda“, který podporuje prevenci proti nadváze).

  • Podporujeme aktivně moderní výukové metody, jakými jsou např. progresivní výuka matematiky podle profesora Hejného, která dnes již probíhá ve všech prvních i druhých třídách. Různé prvky metody aplikujeme i do dalších ročníků.

 

Škola rovněž ale připravuje nebo podporuje i aktivity, které mají za cíl posunout dále kvalitu učitelského sboru. Opět v bodech:

 

  • ZŠ Mníšek p.B. byla vybrána do realizace projektu od společnosti Business Leader Forum, které podporuje projekt „Mentoring začínajících učitelů“. Letos škola vysílá p. učitelku Bolkovou a p. učitele Solničku.

  • Naše škola byla rovněž vybrána jako katedrová škola pro Centrum školního manegementu Pedagogické fakulty UK v Praze ( do naší školy budou posíláni studenti PeDF UK na náslechy k vedení a řízení škol).

  • Škole se podařilo získat řadu různých grantů a projektů, které škole přináší nejen know-how, ale i konkrétní finanční prospěch. Posledním úspěchem je získání grantu v projektu Erasmus +, který škole umožní investovat řádově několik set tisíc korun do jazykové vzdělanosti pedagogického sboru. Úspěch proto, protože tento grant se podařilo získat jen 16% škol, které o něj žádaly. Získané vědomosti budou zapojení učitelé samozřejmě moci investovat dále do vašich dětí.

pazoutova-nahled

 

Na škole se samozřejmě odehrává i mnoho dalších změn. Za dva roky přišla řada nových učitelů. Jako pozitivní pro děti i atmosféru na škole vidím i to, že dnes už máme v kolektivu pedagogů celkem pět mužů, což v dnešním až příliš feminizovaném školství není obvyklé. Průběžně usilujeme o zvýšení i celkové úrovně kvalifikovanosti učitelů. Tento potenciál – jak věřím – dokážeme přímo promítnout do připravenosti žáků školy k dalšímu studiu.

Mgr. Michaela Pažoutová
ředitelka
Rok 2016/2017   |   Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Gmail   |   Admin   |   RSS