Výchovné poradenství pro 1.stupeň

Výchovné poradenství pro 1.stupeň

 

 • Péče o žáky s problémy v učení
 • Komunikace s poradenským zařízením
 • Výběr školy, zpracování přihlášky, vydání zápisového lístku – žáci  5.ročníků
 • Nastavování plánu pedagogické podpory, konzultace s rodiči
 • Tvorba individuálních vzdělávacích plánů, pedagogická intervence
 • Konzultace s rodiči v otázkách problémů v učení

Mgr. Eva Branná – výchovná poradkyně pro 1.stupeň, branna.eva@zsmnisek.cz

Výchovné poradenství - 2. stupeň

 • Kariérové poradenství (přijímací zkoušky na SŠ, přihlášky, zápisové lístky, odvolání proti nepřijetí…)
 • Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (tvorba plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího programu, pedagogická intervence)
 • Konzultace s rodiči v otázkách problémů v učení
 • PhDr. Lenka Krupková – výchovná poradkyně pro 2.stupeň, krupkova.lenka@zsmnisek.cz

Zatím nebyly vloženy žádné dokumenty.

Metodik primární prevence

   • Tvorba minimální preventivního programu, jeho aktualizace a evaluace
   • Koordinuje programy zaměřené na prevenci: záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování
   • Řešení rizikových situací ve spolupráci se sociálním pedagogem, akutní či včasná intervence (šikana, sebepoškozování, násilí, vandalismus, závislosti a další rizikové chování)

   

  Mgr. Karolína Moslerová – metodik primární prevence, moslerova.karolina@zsmnisek.cz

Sociální pedagog

  • Spolupráce s metodikem prevence v otázkách rizikového chování, intervence a šetření rizikových situací
  • Zprostředkování finanční pomoci rodinám (spolupráce s nadací Patron dětí a společností Etela o.p.s.)
  • Spolupráce s třídními učiteli při monitorování žáků ze sociálně-znevýhodněného prostředí, komunikace s rodiči
  • Spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí a mládeže, Policií ČR, Střediško výchovné péče a dalšími
  • Metodická podpora učitelům, rodičům žáků s problémovým chováním, konzultace s rodiči v otázkách problémového chování

   

  Mgr. Marie Solničková – sociální pedagog, vedoucí školního poradenského pracoviště, solnickova.marie@zsmnisek.cz

Speciální pedagog

    • Diagnostika vzdělávacích potřeb žáka, metodická podpora učitelům
    • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálně vzdělávacích potřeb
    • Konzultace s rodiči v otázkách speciálně-pedagogické péče
    • Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytování podpůrných opatření

   

  Mgr. Marcela Semančíková – speciální pedagog, semancikova.marcela@zsmnisek.cz

  Mgr. Sylva Strnadová – speciální pedagog, strnadova.sylva@zsmnisek.cz

  Mgr. Lucie Pařízková – speciální pedagog, parizkova.lucie@zsmnisek.cz

Školní psycholog

     • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě, posilování dobrých vztahů mezi žáky
     • Krizová intervence pro žáky v náročných životních situacích
     • Konzultace se žáky a rodiči při zvládání náročných situací, výchovných otázkách
     • Práce s třídou jako skupinou
     • Diagnostika při výchovných problémech žáků

   

  Mgr. Gabriela Doležalová – školní psycholog, dolezalova.gabriela@zsmnisek.cz

  PhDr.Veronika Blaho Vitošková, Ph.D. - školní psycholog, 

  blahovitoskova.veronika@zsmnisek.cz

Vedoucí asistentů pedagoga

  • Koordinace práce asistentů pedagoga
  • Komunikace s třídními učiteli a vedením školy

   

  Bc. Dominika Jindrová – vedoucí asistentů pedagoga, jindrova.dominika@zsmnisek.cz