Dopis rodičům - Zatím aktuálně k otevírání ZŠ Mníšek pod Brdy

Vážení rodiče,

snad již konečně končí období, kdy jsem chodila každý večer spát s obavami, že se ráno probudím a zjistím, že vláda v noci svým rozhodnutím otevřela školy. :-)

Mám pro Vás již několik dní rozepsaný informativní dopis, který jsem od počáteční verze musela několikrát změnit. A protože se čas již nachýlil k datu, kdy bude nutné rozhodnout o podrobnostech nástupu žáků do školy, posílám informace o aktuální situaci, ale nemohu tvrdit, že se do nástupu žáků ještě nezmění.

Kurzívou, v uvozovkách, uvádím vládou schválené informace k dnešnímu dni.

Obecné informace pro všechny žáky

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

"Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti."

"Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím."

U vchodů (hlavní vchod a vchod do pavilonu) budou umístěny dezinfekce. Celá škola bude před nástupem žáků řádně ošetřena dezinfekcí a v průběhu pobytu budou používány rovněž dezinfekční prostředky na úklid. Na WC a ve třídách bude k dispozici dezinfekční mýdlo.

"Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná. Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity." 

Vzhledem k tomu, že MŠMT požaduje po školách hodnocení za 2. pololetí a vydalo k němu samostatnou vyhlášku, musíme i my žáky ohodnotit. Samozřejmě po dobu mimořádné situace nehodnotili vyučující horším stupněm než dobrým, ale v závěrečném hodnocení se bude odrážet i aktivní přístup žáka, jeho snaha zvládnou výuku jinou formou. V hodnocení zohledníme i hodnocení žáka od začátku druhého pololetí školního roku 2019/2020 do doby uzavření škol.

"Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologickou situací a místními podmínkami, zejména pak možností oddělení jednotlivých skupin."

Informace pro 1. stupeň

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020.

,,Od 25. května je možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy.“

Naše škola bude fungovat v časově omezeném provozu od 7:40 – 16:00 hod. Podle zjištěného zájmu rozdělíme žáky do skupin po 15 a tyto skupiny budou po celý čas spolu. Vzájemný kontakt skupin bude omezený. Dítě nebude moci skupiny měnit. Vyučující, vychovatelky, asistentky se v této skupině budou střídat dvě/a až tři v každé skupině. Pohyb cizích dospělých osob (včetně rodičů) bude ve škole zakázán s výjimkou akutních případů k řešení.

V době, kdy budou žáci pracovat ve třídě po jednom v lavici, nemusí mít roušku nasazenou. Pokud budou sedět v kruhu, pohybovat se volně po třídě, při pohybu na chodbách školy, na WC, na vycházkách, budou žáci roušku muset nosit. Roušky prosím zajistěte alespoň dvě až tři na jeden den. Použité roušky je nutné odkládat do igelitového sáčku. Necháváme na Vás, zda roušky jednorázové nebo bavlněné. Vyučující bude chráněn štítem, případně i rouškou.

Školní družinu budeme schopni zajistit pouze pro žáky 1. - 3. třídy.

Informace pro 2. stupeň

A) Žáci 9. tříd

"V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy.

Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi viz část ve třídě.

Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.

Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy."

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 9. ročníku nejpozději do 7. 5. 2020.

Od 11. 5. 2020 proběhnou na naší škole konzultace či občasné vzdělávací aktivity v menších skupinách (max. 15 žáků) pro žáky 9. tříd, kteří budou konat přijímací zkoušky na SŠ a Gymnázia, a to ve stěžejních předmětech (Matematika, Český jazyk).

O rozdělení žáků do skupin Vás budeme informovat po zjištění vašeho zájmu.

B) Žáci 6. - 9. tříd

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy, nejpozději do 18.5.2020

"Pokud to epidemiologická situace dovolí, počítá se také s možností konzultací či občasných vzdělávacích aktivit pro žáky 2. stupňů ZŠ a středních škol."

Během června proběhnou na naší škole konzultace či občasné vzdělávací aktivity v menších skupinách pro žáky 9. tříd, kteří z objektivních důvodů nemohli, případně neplnili zadávanou práci během distanční výuky a také Ti, kterým nebude vycházet dobré hodnocení na vysvědčení.

 

S přáním pevného zdraví Michaela Pažoutová

Sdílet