Naše filosofie

Naší filosofií je podporovat děti v růstu na jejich cestě životem. 

V širším slova smyslu podporujeme život samotný. Proto se naše škola jmenuje Škola pro život. Podporujeme děti v tom, aby si ze školy odnášely hodnoty použitelné do života.

Podporujeme děti v tom, aby si ze školy odnášely hodnoty použitelné do života.  

Na naší budově máme obrazy čtyř živlů (vody, země, ohně a vzduchu). Představují pro nás symboly našich hodnot.  Životní cesta přivádí do školy děti rozdílného založení, charakteru, sociálního původu, děti s rozmanitými zkušenostmi, cíli, talenty, děti „různých živlů“. Devět let naší společné cesty vnímáme jako prostor pro práci na tom, aby si děti odnášely hodnoty použitelné do života. Děti podporujeme v tom, aby cítily, rostly, planuly a žasly.

Směřujeme k tomu, aby děti ve svém životě mohly říci: „CÍTÍM“, a tedy žily a zažívaly

 • SPOKOJENOST (jsem spokojený se svým životem)
 • SEBEVĚDOMÍ (jsem zdravě sebevědomý)
 • RESPEKT (jsem ohleduplný k ostatním)
 • PÉČI (pečuji o své vztahy)

Směřujeme k tomu, aby děti ve svém životě mohly říci „ROSTU“, a tedy žily a zažívaly

 • OBJEVOVÁNÍ (mám možnosti a příležitosti se učit)
 • ROZVOJ (rozvíjím své vědomosti a dovednosti)
 • SPOLUPRÁCI (umím spolupracovat)
 • SVOBODU (jsem svobodný)

Směřujeme k tomu, aby děti ve svém životě mohly říci „PLANU“, a tedy žily a zažívaly

 • ODPOVĚDNOST (vnímám odpovědnost za svůj život)
 • CÍLEVĚDOMOST (odhaduji své možnosti a podle nich nacházím své cíle)
 • NADŠENÍ (cítím nadšení a chci dělat něco dobrého)
 • PRAVDU (jsem pravdivý a poctivý)

Směřujeme k tomu, aby děti ve svém životě mohly říci „ŽASNU“, a tedy žily a zažívaly

 • DŮVĚRU (cítím důvěru a úctu k životu)
 • NADHLED (dovedu se zasmát i sám sobě)
 • POKORU (cítím vděčnost)
 • PŘESAH (vnímám, že jsou věci, které mě přesahují)

Všechny živly (a hodnoty, které představují) směřují k tomu nejdůležitějšímu – a to je život sám.

Naší filosofií je, aby děti zažívaly hodnoty ve škole. Podporujeme proto pozitivní, tvůrčí a motivující atmosféru. Jde nám o to, aby se hodnoty projevovaly v každodenním chování členů týmu školy, v chování, jehož základními prvky jsou slušnost, respekt a ochota pomoci. Maximálně zapojujeme rodiny žáků, nabízíme jim naše hodnoty, se kterými se mohou ztotožnit a pomoci nám jich dosahovat.

Podporujeme se navzájem

Pracujeme pro tuto školu, máme to štěstí a dar být součástí organizace sloužící lidem. Je naší radostí i povinností každý den žít v souladu s našimi hodnotami. Chceme a musíme být vzorem a příkladem, abychom byli schopni dosáhnout výsledku. Ve škole je každý důležitý a práce každého je vidět, proto se vzájemně podporujeme.

Školu vnímáme jako celek, který tvoří

 • LIDÉ – náš tým, patří sem i rodiče a žáci
 • CÍLE – kam chceme školu posunout, jejich motorem je vedení školy, ale podílet se mohou všichni
 • KONÁNÍ – každodenní práce, její kvalita, odpovědnost, spolehlivost, loajalita, aplikace etických a morálních norem, odbornost.

Můžeme mít dokonalou a ideální filosofii a cíle, ale bez lidí, kteří jsou ochotní se s ní ztotožnit a naplnit ji, zůstane jen teoretickým textem. Může se sejít výborný kolektiv, kde bude nadstandardní počet kvalitních individualit, většina tohoto potenciálu se však promrhá, pokud vedení nebude schopné tento potenciál sjednotit na cestě jedním směrem. Chceme k sobě dostat co nejblíže tyto tři základní množiny, protože pouze jejich co největším průnikem lze zajistit předávání našich hodnot. Proto vyhodnocujeme, která složka se právě vysouvá z ideálního středu ven a ohrožuje celkový výsledek. Proto se navzájem podporujeme, aby se jim ve škole dobře dařilo.

Dobře fungující škola

Naší filosofií je, aby naše škola byla vyhledávaná žáky, rodiči a učiteli, kteří zde rádi tvoří, učí se a společně pracují. Abychom mohli předávat hodnoty a podporovat se, musí dobře fungovat škola jako celek. Proto školu měníme v souladu s měnícím se světem. Jde nám o to, aby uvnitř školy efektivně fungovaly procesy, včetně financování. Jsme napojeni na komunitu města, na přírodu, na svět, v širším slova smyslu život jako takový.

Jak vidíme budoucnost školy

VIZE školy jsou pro nás nejdůležitější dlouhodobé priority založené na HODNOTÁCH, ke kterým se chceme všichni hlásit, pracovat na nich, prezentovat je a poměřovat s nimi naše rozhodování. Určují, kam jako tým směřujeme, jsou naším přesnějším kompasem.

1. Škola je stabilní, má nastavená jasná pravidla svého fungování, která všichni znají, respektují a dodržují. Jsou jasné kroky v případě nedodržování pravidel.

2. Škola je schopna vyrovnávat se s přetlakem žáků. K tomu buduje nové prostory a modernizuje stávající.

3. Škola má korektní vztahy se všemi partnery.

4. Škola se cíleně zabývá fundraisingovou strategií, má koncepci v této oblasti, kterou naplňuje.

5. Škola se zapojuje do různých projektů a grantů s cílem získávání nových dovedností nového know-how, ale také i z důvodů finančních.

6. Škola má bezpečné, tvořivé a vstřícné klima pro všechny zúčastněné.

7. Všichni pracovníci se drží hesla školy: „Škola pro život“. Učitelé vycházejí z možností a potřeb svého třídního kolektivu a dle toho volí učební metody a techniky.

8. Škola je otevřená netradičním formám spolupráce s rodiči a dalšími organizacemi ve výchovně-vzdělávacím procesu.

9. Ve škole pracují kvalitní učitelé, jejichž cílem je vybavit žáky dovednostmi potřebnými pro běžný život a probudit v nich zájem o další vzdělávání.

10.  Ve škole pracují učitelé, kteří na sobě během roku pracují. Další vzdělávání pedagogů je zaměřeno na metody a formy, které dokážou žáky motivovat ke školní práci tak, aby pracovali se zájmem a tvořivě.

11.  Škola má zpracovanou koncepci public relations směrem k veřejnosti pomocí tradičních i nových médií. Veřejnost je o škole pravidelně informována a školu vnímá pozitivně. Všichni pracovníci školy se na pozitivním obrazu školy aktivně podílí.

12.  Škola má funkční systém práce s novými médii.

Program Začít spolu

Vzdělávací program Začít spolu je otevřený didaktický systém, který nabízí kvalitní a ucelené vzdělávání pro děti předškolního a mladšího školního věku.

V České republice je vzdělávací program Začít spolu se souhlasem MŠMT ČR realizován od roku 1994 v mateřských školách a od roku 1996 v základních školách. V současné době uplatňuje metodiku programu více než 150 mateřských škol a 80 základních škol.

Program je součástí mezinárodní vzdělávací sítě ISSA (International Step by Step Association) a jeho myšlenky jsou uplatňovány ve více než 30 zemích světa.

Jediným držitelem licence a práv na šíření Vzdělávacího programu Začít spolu v ČR je Step by Step ČR, o.p.s.

Kvalita pedagogické práce v programu Začít spolu je jasně definována standardy Kompetentní  učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA.

Pro více informací navštivte web Začít spolu.

Hejného metoda

Pro podrobné a aktuální informace ze světa matematiky prof. Hejného doporučujeme navštívit webové stránky projektu: https://www.h-mat.cz/